ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาประจำวิทยาลัย

ชื่อ นามสกุล : นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

ปฏิบัติงานด้าน : ที่ปรึกษาประจำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2511-5855

E-Mail : somsak@thainhf.org


ชื่อ นามสกุล : นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

ปฏิบัติงานด้าน : ที่ปรึกษาประจำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2591-3517

E-Mail : vichaichok@yahoo.com


ชื่อ นามสกุล : รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงกุลยา นาคสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ปฏิบัติงานด้าน : ที่ปรึกษาประจำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์ : 055-968702

E-Mail : nkulaya@gmail.com