คณะผู้บริหาร

 

ชื่อ นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำวิทยาลัย

ปฏิบัติงานด้าน : บริหารจัดการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์ : 055-968704

E-Mail : phutej@gmail.com phuditt@nu.ac.th

 

 


ชื่อ นามสกุล : นางสิริพร จันทร์บรรจง

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

ปฏิบัติงานด้าน : การบริหารจัดการสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 081-9734334

E-Mail : siripornj@nu.ac.th