อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ชื่อ นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์

ประเภท : อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

 


 

ชื่อ นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร

ประเภท : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่ง : คณบดีคณะสังคมศาสตร์

 


ชื่อ นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช

ประเภท : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่ง : ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 – 8702

E-mail : orapinsingh@gmail.com


ชื่อ – นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์
ประเภท : อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
ผลงานวิชาการ :

–  Wangwonsin, A., Kitreerawuttiwong, N., Tejativaddhana, P. & Lasuka, D. 2016. Psychometric properties of the Thai patient assessment of chronic illness care: Type 2 diabetes mellitus patients’ perspective (in Thai), Journal of Nursing and Health Sciences, Vol. 10, No. 1, in press.

–  Aungudornpukdee, P., Tejativaddhana, P. & Pongpanich, B. 2016 Prevalence of Congenital Heart Diseases (CHD) among elementary school students in Thailand and the capacity self-assessment for children with CHD screening (in Thai), Journal of Public Health Nursing, Vol. 30, No. 2, pp. 1-18.

–  Tejativaddhana, P., Briggs, D. & Tonglor, R. 2016 From global to local: Strengthening district health systems management as entry point to achieve health-related sustainable development goals, APJHM, Vol. 11, Iss. 3, pp. 81-86.

ชื่อ – นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร
ประเภท : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตำแหน่ง : คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ผลงานวิชาการ :

–  พัชรินทร์  สิรสุนทร และคณะ. (2560). บทเรียนการให้เชิงกุลยุทธ์ของมูลนิธิสยามกัมมาจล ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. (ทุนสนับสนุนจาก มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และมูลนิธิสยามกัมมาจล) (อยู่ระหว่างแก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์)

– พัชรินทร์  สิรสุนทร, ธวัชพงษ์ มอญดะ และอารียา จุ้ยจำลอง. (2560). การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมมอญ กรณีศึกษาชุมชนบางกระดี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. (ทุนสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558) (อยู่ระหว่างแก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์)

– พัชรินทร์  สิรสุนทร, วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์  และนิรมล พิมน้ำเย็น. (2558). สถานการณ์และสุขภาวะทางเพศของหญิงขายบริการทางเพศ: กรณีศึกษาหญิงข้ามเพศ ในเขตเมืองพิษณุโลก ประเทศไทย. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ชื่อ – นามสกุล :

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช

ประเภท :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่ง :

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

ผลงานวิชาการ :