อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ชื่อ นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์

ประเภท : อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

 


 

ชื่อ นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร

ประเภท : อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่ง : คณบดีคณะสังคมศาสตร์

 


ชื่อ นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา

ประเภท : อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 – 1991 /0 5596 1904

E-Mail : watcharabonb@nu.ac.th