รู้จักวิทยาลัย

dsc_0120            ทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพและการบรรลุผลลัพธ์ทางสุขภาพของประชาชน และสังคมทุกประเทศจึงจำเป็นที่จะต้องรีบสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสุขภาพอย่างเร่งด่วน องค์ความรู้และทักษะด้านภาวะผู้นำ การจัดการ และการอภิบาลระบบสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ นับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้นำ ผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพ นักวิจัย และนักวิชาการในการสนับสนุนให้ระบบสุขภาพของทุกประเทศ มีความเข้มแข็ง ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและนับเป็นกลไกที่สำคัญในการสนับสนุนให้แต่ละประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างองค์ความรู้ซึ่งจำเป็นต้องใช้ศาสตร์ในหลากหลายสาขาวิชาร่วมกันในลักษณะของการบูรณาการ รวมถึงเป็นกลไกทางวิชาการในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาวะผู้นำ การจัดการ การอภิบาล เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยและนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาและนำพาความเข้มแข็งยั่งยืน ให้เกิดขึ้นกับระบบสุขภาพอันจะเป็นกลไกที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

สภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 213 (11/2558) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และอนุมัติให้ดำเนินการในลักษณะของโครงการจัดตั้งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและขึ้นตรงกับสำนักงานอธิการบดี และต่อมาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 219 (5/2559) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ โดยมีสถานะเทียบเท่าคณะ


ค่านิยมหลักขององค์กร

CHSM – College of Health Systems Management

C – Collegiality
การทำงานที่มีความร่วมมือกัน ในลักษณะเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และรับผิดชอบร่วมกัน
H – Holistic, Health-conscious, Harmony
ความสามัคคี – ใส่ใจสุขภาพ – คิดแบบองค์รวมเป็นระบบ
S – Sustainability
ความยั่งยืน
M – Multidisciplinary, Mutuality, Morality
ศีลธรรม จรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ สุจริต – ความร่วมมือกัน เพื่อประโยชน์ร่วมกัน – สหสาขาวิชาชีพ

สัญลักษณ์ LOGO