ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 17,520 บาท จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ วันรับสมัคร ตังแต่วันนี้ – 21 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อ พร้อมวันสอบ และสถานที่สอบ  วันที่ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดสัมมนาวิชาการร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการระบบสุขภาพให้แก่นิสิตต่างชาติ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการระบบสุขภาพ

               เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้การต้อนรับนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ โดยนำเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ ในชุมชนเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาทิ ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ-พระองค์ขาว ศูนย์สุขภาพเวชการไทย การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนสระสองห้อง ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอบางระกำ หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น การจัดสัมมนาวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นิสิตในหลักสูตรได้เรียนรู้โดยตรงจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับทีม DHS StartUp สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เมษายน ๒๕๖๐

               วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ อำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHS StartUp) ๗ แห่ง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยและประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฏาน และ ผศ.ดร.ชาญชัย Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับอำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพ ภาคเหนือตอนล่าง (DHS StartUp) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์ และโครงการการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs

               วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ๕ อำเภอต้นแบบ และ ๒ อำเภอร่วมเรียนรู้การจัดการระบบสุขภาพอำเภอ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และโครงการการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อเป็นกลไกการเสริมหนุนให้คณะกรรมการบริหารระบบสุขภาพอำเภอของแต่ละอำเภอสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยมีที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอและทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ประมาณ ๖๐ คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ อาทิ ศาสตราจารย์ พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข รศ.ดร.พญ.อรพินท์ Read More ...

ม.นเรศวร ยกระดับการศึกษา สู่มาตรฐานระดับนานาชาติ พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ

               เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ Adjunct Associate Professor David Briggs ประธานองค์กรประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการระบบสุขภาพ ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสที่เดินทางมา เพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ Read More …

Page 1 of 712345...Last »