วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ครั้งที่ 3/2561

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ณ ห้องประชุม 204 อาคารเอกาทศรถ เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ครั้งที่ 3/2561 โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ในการนี้ วิทยาลัยฯ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดเวทีการสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และรูปแบบการจัดการ Service promotion prevention สู่เขตสุขภาพที่ 2 และ 3

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  ร่วมกับ  คณะพยาบาลศาสตร์  ม.นเรศวร จัดเวทีการสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และรูปแบบการจัดการ Service promotion prevention สู่เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 ร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาทางวิชาการและทีมแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ    ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ     มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP)  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขยายผลองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ  ของอำเภอต้นแบบไปสู่อำเภอที่มีความสนใจ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ออกไปสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอต่าง ๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็น Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท รุ่นที่ 1 สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ณ ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561   มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล   ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการพิจารณาผลสอบป้องกันวิทยานิพนธ์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการระบบสุขภาพ    (หลักสูตรนานาชาติ)   โดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ   ได้ขอเรียนเชิญ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันตพัฒน์  Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดการพิจารณาผลสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561   ณ   ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ Professor Dr. David Briggs, Professor, University of New England, Australia. Read More …

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กรมควบคุมโรค จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (District Health System Management Development towards SDGs Achievement) และการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน District Health System Management Development towards SDGs Achievement Read More …