วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ แนวทางการเขียนและนำเสนอ Proposal และการจัดพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์

Prof. Dr. Mary Cruickshank, Head, School of Nursing, Midwifery and Healthcare Faculty of Health, Federation University, Australia ซึ่งเป็น Adjunct Professor ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ แนวทางการเขียนและนำเสนอ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสังคมสูงวัยโซนต้นแบบ (ชุมชนพระองค์ขาวโซน 1) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 10 ปี คนพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสังคมสูงวัยโซนต้นแบบ (ชุมชนพระองค์ขาวโซน 1) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 10 ปี คนพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก รองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก ภายใต้โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมให้คณะทำงาน Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการจากคณะสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับ คณะทำงานหลักของโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารจาก JICA

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลัก โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2560 โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะที่ปรึกษาโครงการ นำเสนอผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของกลุ่มงานด้านต่างๆ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 14 ปี

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร และคณะ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 14 ปี โดยมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ คณะสังคมศาสตร์

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดพิธีทำบุญสำนักงานแห่งใหม่ ณ อาคารเอกาทศรถ ชั้น 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมจัดพิธีทำบุญสำนักงานแห่งใหม่ โดยกราบนิมนต์พระครูนิเทศพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปากน าโพเหนือ (วัดทองธรรมชาติ) อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานสงฆ์ และนิมนต์คณะสงฆ์อีก 8 รูป เดินทางมาประกอบพิธีทำบุญสำนักงานแห่งใหม่ ณ อาคารเอกาทศรถ Read More ...
Page 1 of 1212345...10...Last »