วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Keiko Nakamura, Professor and Chair, Department of Global Health Entrepreneurship, Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะ Adjunct Professor ของวิทยาลัยฯ

เมื่อวันที่ 10  กรกฎาคม 2561   ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร    ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Keiko Nakamura, Professor and Chair, Department of Global Health Entrepreneurship, Tokyo Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตามประเมินผล ภายใต้แนวคิด SDGs Evaluation ครั้งที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตามประเมินผลภายใต้แนวคิด SDGs Evaluation ร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาทางวิชาการและทีมแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาทางวิชาการและทีมแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ในการหนุนเสริมให้มีการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) ได้เรียนเชิญ พอ.นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร นักวิชาการอิสระ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ นำทีมโดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านบัณฑิตศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมี ​รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลด้านการบริหารและการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน นอกจากนี้ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้นำเสนอการดำเนินงานที่ผ่านมาของวิทยาลัยฯ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยของพื้นที่ 5 อำเภอต้นแบบ ภายใต้โครงการ DHS StartUp

เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยของพื้นที่ 5 อำเภอต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) เพื่อให้พื้นที่ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการแต่ละอำเภอ ซึ่งประกอบด้วย 1.“โครงการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ สู่เป้าหมายลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง” โดยทีมจัดการระบบสุขภาพอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 2. “โครงการชาวคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลอัมพฤกษ์ อัมพาต (Strong Stop Stroke)” Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีนำเสนอโครงร่างงานวิจัยโดยที่ปรึกษาทางวิชาการจาก คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้โครงการ DHS StartUP

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีนำเสนอโครงร่างงานวิจัยที่ปรึกษาทางวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ดร.สมศักดิ์ โทจำปา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ที่ปรึกษาทางวิชาการอำเภอคลองขลุงเป็นผู้นำเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และอาจารย์กมลรจน์ วงษ์จันทร์หาญ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ Read More ...