คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมร่วมหารือเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 256 เรื่อง การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน ​

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหางนกยูง 10 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ได้จัดการประชุมหารือเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” District Health Systems Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ และบทความวิชาการ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์และบทความวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์และบทความวิชาการ ให้กับทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอต้นแบบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอคลองขลุง อำเภอปางศิลาทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และทีมที่ปรึกษาทางวิชาการ ประกอบด้วย Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ครั้งที่ 2/2561

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ครั้งที่ 2/2561 โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ เป็นประธานการประชุมฯ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วินัย Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอตามแผนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ สำหรับอำเภอต้นแบบและทีมที่ปรึกษา ณ สาธารณสุขอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ ให้กับทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร และทีมที่ปรึกษาทางวิชาการ ได้นำเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอพื้นที่ต้นแบบของอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำความรู้จากพื้นที่ที่ไปศึกษาดูงานมาประยุกต์สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ และยกระดับการทำงานให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบท ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ DHS StartUP Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีนำเสนอโครงร่างงานวิจัยโดยที่ปรึกษาทางวิชาการจาก คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้โครงการ DHS StartUP

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีนำเสนอโครงร่างงานวิจัยที่ปรึกษาทางวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ดร.สมศักดิ์ โทจำปา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ที่ปรึกษาทางวิชาการอำเภอคลองขลุงเป็นผู้นำเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และอาจารย์กมลรจน์ วงษ์จันทร์หาญ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ Read More …