วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วม kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน กขป. ครั้งแรกของประเทศไทย

[vc_row][vc_column][vc_column_text]               เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560   วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุม kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) นับเป็นการจัดเวทีสำคัญ ที่มุ่งเน้นพัฒนายุทธศาสตร์ระดับเขต ในการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะด้านสุขภาพของประชาชน โดยใช้แนวคิดในพื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย Read More …

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมคารวะ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิต ในหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. อรพินท์ สิงหเดช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตในหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ โดยมี นางเพ็ญศรี Read More …

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก นำเสนอข่าว มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดการเสวนาเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการเสวนาการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พาณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและ นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข องค์กรภาครัฐ Read More …