วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ครั้งที่ 2/2561

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ครั้งที่ 2/2561 โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ เป็นประธานการประชุมฯ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วินัย Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดทำยุทธศาตร์ของระบบสุขภาพอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  ณ  ห้องประชุมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร แกนนำระบบสุขภาพอำเภอคลองขลุง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาตร์โรคหลอดเลือดสมองอำเภอคลองขลุง โครงการชาวคลองขลุงรวมใจ ห่างไกลอัมพฤกษ์ อัมพาต (Strong Stop Stroke) โดยได้รับเกียรติจาก นพ.โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และ นพ.สกล สินธุพรหม นายแพทย์ชำนาญการ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับอำเภอพื้นที่ต้นแบบ ณ โรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ ให้กับทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอ ของจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอพื้นที่ต้นแบบ ของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ณ โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำความรู้ จากพื้นที่ที่ไปศึกษาดูงานมาประยุกต์สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ และยกระดับการทำงานให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบท Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอตามแผนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ สำหรับอำเภอต้นแบบและทีมที่ปรึกษา ณ สาธารณสุขอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ ให้กับทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร และทีมที่ปรึกษาทางวิชาการ ได้นำเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอพื้นที่ต้นแบบของอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำความรู้จากพื้นที่ที่ไปศึกษาดูงานมาประยุกต์สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ และยกระดับการทำงานให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบท ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ DHS StartUP Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกับ 12 องค์กร สถาบัน มุ่งสร้างเครือข่ายนักประเมินงาน สร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ (สนับสนุนโดย สสส.)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายวิชาการการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์  โดยมีองค์กร และสถาบันต่าง ๆ   ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ รวม 12 ฝ่าย ได้แก่  กรมควบคุมโรค   กระทรวงสาธารณสุข  Read More …