ศูนย์วิจัยนโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Hong Kong College of Health Service Executives (HKCHSE), College of Professional and Continuing Education (CPCE), Polytech U., Hong Kong และ Society of Health Administration Programs in Education (SHAPE), Australia และ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ การปฏิรูประบบสุขภาพในเอเซีย แปซิฟิค Health Systems Reform in the Asia-Pacific ณ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

วันที่ 30 พย นี้ 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์วิจัยนโยบายและการจัดการสุขภาพ Centre for Health Policy and Management คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี โดย นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ College of Health Systems Management Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ แนวทางการเขียนและนำเสนอ Proposal และการจัดพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์

Prof. Dr. Mary Cruickshank, Head, School of Nursing, Midwifery and Healthcare Faculty of Health, Federation University, Australia ซึ่งเป็น Adjunct Professor ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ แนวทางการเขียนและนำเสนอ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นิสิต ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะกรรมการและเลขานุการในการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการระบบสุขภาพได้เรียนเชิญ Prof. Dr. Mary Cruickshank, Head, School of Nursing, Midwifery and Healthcare Faculty of Health, Federation University, Australia Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสังคมสูงวัยโซนต้นแบบ (ชุมชนพระองค์ขาวโซน 1) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 10 ปี คนพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสังคมสูงวัยโซนต้นแบบ (ชุมชนพระองค์ขาวโซน 1) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 10 ปี คนพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก รองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก ภายใต้โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมให้คณะทำงาน Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการจากคณะสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับ คณะทำงานหลักของโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารจาก JICA

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลัก โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2560 โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะที่ปรึกษาโครงการ นำเสนอผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของกลุ่มงานด้านต่างๆ Read More ...
Page 3 of 1512345...10...Last »