วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นิสิต ระดับปริญญาโท สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร  ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการ  ในการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการระบบสุขภาพ  (หลักสูตรนานาชาติ) โดยได้เรียนเชิญ Prof. Dr. Mary Cruickshank, Head, School Read More ...

ม.นเรศวร จับมือกับ จังหวัดกำแพงเพชร และ สธ. ร่วมกับ สปสช.และ สสส. พร้อมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน โครงการ DHS StartUP ขยายสู่การขับเคลื่อนคณะกรรมการ พชอ.มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายโลก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครบ 11 อำเภอ เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย

VTR DHS StartUP Final ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแถลงข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยในโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ซึ่งมี นพ.วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุข จ.กำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ และนายสดุดี พุทธัง Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลคลองขลุง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) จากระดับชาติสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอ

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) จากระดับชาติสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.โพธิ์ศรี แก้วสีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง กรุณาเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลคลองขลุง ​ สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ DHS StartUP

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  นพ.วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้เกียรติเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP)   และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้บริหารอำเภอและระบบสุขภาพอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมกว่า 30 ท่าน รวมทั้ง ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ รก.ผอ. วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ  มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน DHS StartUp โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ โดยเมื่อวันที่ 20- 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์สำคัญในการติดตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และการประเมินติดตามผลงานระยะสั้น  สำหรับการดำเนินงานแบบมุ่งเป้า  โดยได้เรียนเชิญ Read More ...