วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมมหัศจรรย์สูงวัยสร้างสุข ภายใต้การสนับสนุนจาก JICA

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ   ม.นเรศวร ในฐานะหัวหน้าที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก กล่าวว่า เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมมหัศจรรย์สูงวัยสร้างสุข ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ภายในวัดอรัญญิก   อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมมหัศจรรย์สูงวัยสร้างสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมจิตอาสา Share Your Love to NU เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2561

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมจิตอาสา Share Your Love to NU เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากนิสิตต่างชาติ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งนับเป็นการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่สนับสนุนให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกในเรื่องจิตบริการ การส่งเสริมการเป็นส่วนหนึ่งที่รับผิดชอบต่อส่วนรวม และการพัฒนาภาวะผู้นำและการจัดการแนวใหม่ที่มุ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ ได้มีผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแผนชีวิตสูงวัย อยู่อย่างไรให้ใจเบา ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินงานจาก JICA

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว จังหวัดพิษณุโลก  ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะหัวหน้า ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับ นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแผนชีวิตสูงวัย อยู่อย่างไรให้ใจเบา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ให้เป็น 1 Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ของ DHS StartUp Team ในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพและพัฒนาโครงการ แก้ไขปัญหาสุขภาพที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับบริบท

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จัดเวที Information Management on District Health System เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ DHS StartUp Team ในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพ และพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับบริบท เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยนาท โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและการปรับปรุงเมือง ตามหลัก Universal Design ภายใต้การสนับสนุน จาก JICA

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและการปรับปรุงเมืองตามหลัก Universal Design ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต    ซึ่งเป็นโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency (JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)   โดยกิจกรรมครั้งนี้มีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักการช่างของเทศบาลนครพิษณุโลก   เข้าร่วมอบรมกว่า Read More …