วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะทำงานวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางเบื้องต้นในการจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3  ร่วมกับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์และคณะนักวิจัยในโครงการฯ จัดประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายโกวิทย์ พยัฆวิเชียร สาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ La Trobe University ให้คำปรึกษานิสิตในหลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการระบบสุขภาพ และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิค Delphi

Adjunct Professor Dr. Zhanming Liang, Senior Lecturer, La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย และประธาน Society of Health Administration Program is Education (SHAPE) ซึ่งเป็นองค์กรประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัย  และสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้เดินทางมาให้คำปรึกษาแก่นิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการระบบสุขภาพ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (นานาชาติ) ด้านการจัดการระบบสุขภาพ จัดโดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย โดยวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศของวิทยาลัยฯ Adj. Prof. Dr. Zhanming Liang, Senior Lecturer, La Trobe Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก La Trobe University และระบบสุขภาพอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย เรื่องการจัดการบริการปฐมภูมิ

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ La Trobe University และระบบสุขภาพอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  จัดสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการบริการปฐมภูมิ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย โดยวิทยาลัยฯได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศของวิทยาลัยฯ Adj. Prof. Dr. Zhanming Liang, Senior Lecturer, La Trobe University, Australia และประธาน Society of Read More ...
Page 5 of 15« First...34567...10...Last »