เทศบาลนครพิษณุโลก และ ALMEC Corporation ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว เทศบาลนครพิษณุโลก

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และ Mr.Haruhiko Imai   ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง  จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) โดย ALMEC Corporation, องค์กรซึ่งดำรงอยู่และก่อตั้งโดยชอบภายใต้กฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว เทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและทบทวนแนวคิดการริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นหนึ่งในหกเมืองนำร่องภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ซึ่งจะมีการก่อสร้าง Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการออกแบบกิจกรรม มุ่งพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับ Activity Design ให้กับคณะทำงานหลักของเทศบาลนครพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนิลบล   โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบกิจกรรม (Activity Design) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก Read More ...

นายอำเภอปางศิลาทองพร้อมขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง พร้อมกับ นายพิริยะ เมืองมูลชัย สาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง และ นพ.สิทธิ์ ภคไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง จัดประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร  รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพนิสิต Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลัก เตรียมพร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รองรับสังคมสูงวัย เมืองพิษณุโลก คนพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลักโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะที่ปรึกษาทุกท่าน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและความคืบหน้าด้านต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan Read More ...
Page 5 of 12« First...34567...10...Last »