วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมบริการวิชาการ มุ่งการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ภายใต้การสนับสนุน จาก JICA

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2561 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ  สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก   จัดกิจกรรมการอบรมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  ในโครงการถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ให้เป็น 1 ใน 6 พื้นที่นำร่อง โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency (JICA) Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดสัมมนาผ่าน SKYPE ไปยังประเทศออสเตรเลีย นำเสนอหัวข้อการเขียนและการตีพิมพ์เอกสารทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการระบบสุขภาพ

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อการเขียนและการตีพิมพ์เอกสารทางวิชาการ ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ผ่านการสื่อสารทางไกลรูปแบบ SKYPE จากห้องประชุมราชพฤกษ์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไปยังประเทศออสเตรเลีย  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 โดยขอเรียนเชิญ Prof. Dr. David Briggs, Immediate Past Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดเวทีฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน มุ่งพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมให้บริการวิชาการในหลักสูตรนานาชาติ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ อาคารเอกาทศรถ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร Mr. Reggie Dalman Hinoguin ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในเวทีฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ได้กำหนดจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 ชั่วโมง เพื่อมุ่งพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมบริการวิชาการ มุ่งการอนุรักษ์การละเล่นไทย ภายใต้การสนับสนุน จาก JICA

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมการอบรมอนุรักษ์การละเล่นไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โดยเรียนเชิญอาจารย์เยี่ยม วรอินทร์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการนำกระบวนการฝึกให้ผู้สูงอายุในชุมชนอรัญญิก ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการละเล่นไทยให้แก่ลูกหลาน โดยกิจกรรมครั้งนี้มีแกนนำผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการทบทวนและหาวิธีในการนำเสนอภูมิปัญญาการละเล่นไทยให้บุคคลรุ่นหลังได้เข้าถึงและสามารถปฏิบัติตามได้  ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการนำเสนอให้บุคคลรุ่นหลังอีกครั้งในวันที่ 26 มกราคม 2561 Read More ...