วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก ภายใต้โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำคู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ (ครั้งที่ 2) เรื่อง การออกแบบคู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบเทศบาลนครพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ (ครั้งที่ 2) เรื่อง การออกแบบคู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบเทศบาลนครพิษณุโลก ภายใต้โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร และเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรและคณะกรรมการคุณภาพชีวิตอำเภอเมือง กำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหารูปแบบการจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร นำโดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3  ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายแพทย์ไพฑูรย์  อ่อนเกตุ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สำคัญในการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพเขตเมืองของจังหวัดกำแพงเพชร  โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560   ณ โรงแรมเพชร จังหวัดกำแพงเพชร Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะทำงานวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางเบื้องต้นในการจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3  ร่วมกับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์และคณะนักวิจัยในโครงการฯ จัดประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายโกวิทย์ พยัฆวิเชียร สาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ Read More ...