หลักสูตรปริญญาโทของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้รับคัดเลือกจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ให้ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 4 หลักสูตรด้านระบบสุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา กรมความร่วมือระหว่างประเทศ Thailand International Cooperation Agency (TICA) กระทรวงการต่างต่างประเทศ ได้แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ทุนแก่บุคลากรจากประเทศกำลังพัฒนาตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศไทย โดยมีทั้งหมด 20 หลักสูตร จากทั้งสิ้น 11 มหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตต่างชาติ ได้เข้าศึกษาต่อในประเทศไทย ภายใต้โครงการ Thailand Read More …

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ สมัครเข้ารับ การเรียนรู้ เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แนวใหม่ ติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

[gview file=”http://chsm.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/03/7032559.pdf” Height=”1150px”] [gview file=”http://chsm.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/03/2560Revised.pdf” Height=”1150px”]

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดการประชุมคณะทำงานวิจัยสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3

              เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมชากังราว อำเภอเมืองกำแพงเพชร ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   โดยคณะผู้บริหาร  และทีมนักวิจัยจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร ผู้บริหารจาก Read More …