หลักสูตรปริญญาโทของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้รับคัดเลือกจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ให้ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 4 หลักสูตรด้านระบบสุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา กรมความร่วมือระหว่างประเทศ Thailand International Cooperation Agency (TICA) กระทรวงการต่างต่างประเทศ ได้แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ทุนแก่บุคลากรจากประเทศกำลังพัฒนาตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศไทย โดยมีทั้งหมด 20 หลักสูตร จากทั้งสิ้น 11 มหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตต่างชาติ ได้เข้าศึกษาต่อในประเทศไทย ภายใต้โครงการ Thailand Read More …

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ สมัครเข้ารับ การเรียนรู้ เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แนวใหม่ ติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

Download (PDF, 1.15MB) Download (PDF, 683KB)

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดการประชุมคณะทำงานวิจัยสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3

              เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมชากังราว อำเภอเมืองกำแพงเพชร ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   โดยคณะผู้บริหาร  และทีมนักวิจัยจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร ผู้บริหารจาก Read More …

การประชุมพิจารณาการพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาสมรรถนะด้านการบริการจัดการระบบสุขภาพของผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล Managerial Competency Assessment Partnership (MCAP)

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานจัดการประชุมพิจารณาการพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาสมรรถนะด้านการบริการจัดการระบบสุขภาพของผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล Managerial Competency Assessment Partnership (MCAP) โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Zhanming Liang (Senior Lecturer and Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจาก Adj. Prof. Dr. Zhanming Liang เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยในรายวิชา Health Systems Management และ Research Methodology

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจาก Adj. Prof. Dr. Zhanming Liang (Senior Lecturer and Course Coordinator Health Service Management, La Trobe University) ให้กับนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 Read More …