Share Your Love to NU

นิสิตชมรมพุทธศาสน์ พร้อมนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา Share Your Love to NU เนื่องในวันมาฆบูชาและวันแห่งความรัก   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  หอพระเทพรัตน์  ม.นเรศวร  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดี ม.นเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดมนต์ โดย Read More …

DHS StartUP

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับการสนับสนุน จาก สสส. ให้วิจัยเพื่อพัฒนาอำ เภอต้นแบบ ถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำ เภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (DHS StartUP) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัด พิษณุโลก ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รักษาการในตำ แหน่งผู้อำ นวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร Read More …