วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ภายใต้การสนับสนุนของ JICA ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10 ปีคนพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก รองรับสังคมสูงวัย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก ภายใต้การสนับสนุนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Read More ...

เทศบาลนครพิษณุโลก และ ALMEC Corporation ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว เทศบาลนครพิษณุโลก

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และ Mr.Haruhiko Imai   ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง  จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) โดย ALMEC Corporation, องค์กรซึ่งดำรงอยู่และก่อตั้งโดยชอบภายใต้กฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว เทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและทบทวนแนวคิดการริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นหนึ่งในหกเมืองนำร่องภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ซึ่งจะมีการก่อสร้าง Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการออกแบบกิจกรรม มุ่งพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับ Activity Design ให้กับคณะทำงานหลักของเทศบาลนครพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนิลบล   โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบกิจกรรม (Activity Design) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก Read More ...