วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้การสนับสนุนจาก JICA

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องจุฬามณี 2 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลักโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเมือง เพื่อรองรับสังคมสูงวัย

มื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมตาลโตนด ภัทธารารีสอร์ท แอนด์สปา จ.พิษณุโลก ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเมือง Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมมหัศจรรย์สูงวัยสร้างสุข ภายใต้การสนับสนุนจาก JICA

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ   ม.นเรศวร ในฐานะหัวหน้าที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก กล่าวว่า เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมมหัศจรรย์สูงวัยสร้างสุข ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ภายในวัดอรัญญิก   อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมมหัศจรรย์สูงวัยสร้างสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแผนชีวิตสูงวัย อยู่อย่างไรให้ใจเบา ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินงานจาก JICA

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว จังหวัดพิษณุโลก  ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะหัวหน้า ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับ นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแผนชีวิตสูงวัย อยู่อย่างไรให้ใจเบา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ให้เป็น 1 Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและการปรับปรุงเมือง ตามหลัก Universal Design ภายใต้การสนับสนุน จาก JICA

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและการปรับปรุงเมืองตามหลัก Universal Design ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต    ซึ่งเป็นโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency (JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)   โดยกิจกรรมครั้งนี้มีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักการช่างของเทศบาลนครพิษณุโลก   เข้าร่วมอบรมกว่า Read More …