วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีนำเสนอโครงร่างงานวิจัยโดยที่ปรึกษาทางวิชาการจาก คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้โครงการ DHS StartUP

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีนำเสนอโครงร่างงานวิจัยที่ปรึกษาทางวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ดร.สมศักดิ์ โทจำปา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ที่ปรึกษาทางวิชาการอำเภอคลองขลุงเป็นผู้นำเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และอาจารย์กมลรจน์ วงษ์จันทร์หาญ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีให้นิสิตต่างชาติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ

วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  ได้ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนิสิต ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้มานำเสนอความคืบหน้าในการจัดทำวิทยานิพนธ์  และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆ  ที่เกี่ยวกับหัวข้อการทำวิจัยของนิสิต  โดยมีการแลกเปลี่ยนจากผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ทรงคุณวุฒิที่วิทยาลัยฯ ได้เรียนเชิญมาร่วมเวทีครั้งนี้ ได้แก่ รศ.ดร.พญ.อรพินท์  Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ภาคีเครือข่ายจากออสเตรเลียและฮ่องกง จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติการปฏิรูประบบสุขภาพในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้ร่วมกับ ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล และวิทยาลัยนักบริหารสถานบริการสุขภาพระดับสูงแห่งฮ่องกง (Hong Kong College of Health Service Executives: HKCHSE) และ College of Professionals Read More …