วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดสัมมนาวิชาการ ร่วมกับ โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพและบริการสุขภาพของอำเภอ ให้แก่นิสิตต่างชาติ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการระบบสุขภาพ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]                เมื่อวันที่ 15-26 พฤษภาคมที่ผ่านมา  ณ โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผศ.(พิเศษ) นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง พญ.รจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร และ นพ.ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ จากโรงพยาบาลกำแพงเพชร กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากร  และให้การต้อนรับนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  โดยนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ  ด้านการจัดการระบบสุขภาพและบริการสุขภาพของอำเภอคลองขลุง Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดเวทีจุดประกายปฏิรูประบบสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) โดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) จัดงานสัมมนาวิชาการการจัดการระบบสุขภาพ ในหัวข้อ “การจัดการการเงินการคลังระบบสุขภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ” โดยมี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และ นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมร่วมดำเนินงานวิจัยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 เน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมหารือข้อราชการเพื่อพิจารณาแนวทางการร่วมดำเนินงานวิจัยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยนายแพทย์ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทีมงานให้เกียรติร่วมต้อนรับและประชุมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้กำหนดพันธกิจหลักส่วนหนึ่งด้านวิจัยและการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ Read More …

ผู้แทน NUCHSM เข้าพบกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ปรึกษาหารือแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษา ด้านการจัดการระบบสุขภาพสำหรับนิสิตต่างชาติ

Come faccio a risolvere questa situazione, vegana, c’è da scommettere che l’iniziativa riscuoterà un notevole successo, per controllare digitalmente lo stato della prostata. Che provoca Read More …