วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมงาน World AIDS Day 2016 และหารือการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของประเทศภูฏาน

               เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.อรพินท์ สิงหเดช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำ ม.นเรศวร (อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศภูฏาน) นำคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เข้าพบ Dr.Ugen Dophu ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Mr.NamGay Wangchuk ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพของประเทศภูฏาน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศภูฏาน และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ Read More …

วิจัยการสังเคราะห์ ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขให้วิจัยการสังเคราะห์ ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมไม้หอมรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และความร่วมมือจากผู้บริหารและนักวิจัยของเขตสุขภาพที่ 3 Read More …