สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก นำเสนอข่าว มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดการเสวนาเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการเสวนาการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พาณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและ นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข องค์กรภาครัฐ Read More …