โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ-หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ให้การต้อนรับ นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศมองโกเลีย ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ โดยสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพ.วินัย Read More …