โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ-หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ ดร.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ อดีตรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) กระทรวงสาธารณสุข อดีตผู้อำนวยการโครงการปฏิรูปสุขภาพ ของ Read More …