วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จับมือผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ พร้อมเตรียมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล การรับรองคุณภาพหลักสูตรจาก SHAPE และ ACHSM

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องรับรองยุทธหัตถี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติต้อนรับ Adjunct Professor Dr. David Brigg, President of Society of Health Administration Programs Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดเวทีจุดประกายปฏิรูประบบสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) โดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) จัดงานสัมมนาวิชาการการจัดการระบบสุขภาพ ในหัวข้อ “การจัดการการเงินการคลังระบบสุขภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ” โดยมี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และ นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ มุ่งสู่มาตรฐานระดับโลก

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน การเตรียมเครื่องมือและคู่มือในการจัดการเรียนการสอนแนวทางการจัดทำ Course Manuals และ Learning Materials เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก Read More …

ผอ.วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้ก้าวทันสถานการณ์ด้านสาธารณสุขในปัจจุบันและอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจากสำนักตรวจและประเมินผล ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 4 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักตรวจและประเมินผล โดยเตรียมความพร้อมของกลุ่มงานในสำนักตรวจและประเมินผลต่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ตลอดจนร่วมจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2560 ที่สำคัญที่ประชุมได้ร่วมกันทบทวนแผนยุทธศาสตร์และวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยเชื่อมโยงระดับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงกับสำนักตรวจประเมินผล ทั้งนี้ได้หารือการนำยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เน้นเขตสุขภาพ Read More …