วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมสนับสนุนนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามแนวทางประชารัฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ โดยจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ อาทิ ระบบบริการปฐมภูมิที่ถูกคาดหวังจากการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับทิศทางและยุทธศาสตร์ที่จะก้าวต่อไป ของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพระดับอำเภอและการจัดทำแผนปฏิบัติปี 2560 เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อร่วมสนับสนุนนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามแนวทางประชารัฐ ในการนี้ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ Read More …