คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมคารวะ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิต ในหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. อรพินท์ สิงหเดช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตในหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ โดยมี นางเพ็ญศรี Read More ...

NUCHSM พร้อมร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินงานวิจัยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 เน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมหารือข้อราชการเพื่อพิจารณาแนวทางการร่วมดำเนินงานวิจัยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยนายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมทีมงานให้เกียรติร่วมต้อนรับและประชุมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อให้สอดรับพันธกิจด้านวิจัยและการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมร่วมดำเนินงานวิจัยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 เน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมหารือข้อราชการเพื่อพิจารณาแนวทางการร่วมดำเนินงานวิจัยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยนายแพทย์ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทีมงานให้เกียรติร่วมต้อนรับและประชุมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้กำหนดพันธกิจหลักส่วนหนึ่งด้านวิจัยและการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board) ทั้งนี้ได้มีการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาการบริการที่ส่งผลให้เกิดการมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นอำเภอนำร่อง 1 ใน 73 อำเภอทั่วประเทศ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง Read More …