วิจัยการสังเคราะห์ ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขให้วิจัยการสังเคราะห์ ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมไม้หอมรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และความร่วมมือจากผู้บริหารและนักวิจัยของเขตสุขภาพที่ 3 Read More …

นายกสภา ม.นเรศวร นำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐไต้หวัน

               เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ศ.(เกียรติคุณ) ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เดินทางไป Chang Gung University ประเทศไต้หวัน โดยมีคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพร่วมเดินทาง เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างประเทศผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการหารือข้อราชการด้านความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา โดย Prof.Jitian Sheu และ Prof.Jui-fen Rachel Lu, Department Read More …