วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ความท้าทายในศตวรรษ ที่ 21 ต่อระบบบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของทีมขับเคลื่อนสุขภาพอำเภอ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพแบบมุ่งผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับบริบท

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ความท้าทายในศตวรรษ ที่ 21 ต่อระบบบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ (Participatory Training Workshop: 21st Century Challenges to Health Care System and Health Promotion) เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ DHS Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดอบรมด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ แก่ผู้บริหารและบุคลากรด้านการเงิน ในพื้นที่ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอด การจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการย่อย

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการย่อย ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่การเงินของภาคีเครือข่ายจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอำเภอสุขภาพต้นแบบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดี มีประสิทธิผล Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร นำนิสิตบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านบริการปฐมภูมิของกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้นำนิสิตบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ของวิทยาลัยฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านบริการปฐมภูมิ ของกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบสุขภาพในระดับชาติ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ภาคีเครือข่ายจากออสเตรเลียและฮ่องกง จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติการปฏิรูประบบสุขภาพในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้ร่วมกับ ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล และวิทยาลัยนักบริหารสถานบริการสุขภาพระดับสูงแห่งฮ่องกง (Hong Kong College of Health Service Executives: HKCHSE) และ College of Professionals Read More …

รองประธานคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ New England Primary Health Network ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Primary Health Networks in District Health System: An Australian Policy Initiative ในเวที 2017 DHS StartUP Conference on “Primary care management” & DHS StartUP Learn and Share Forum

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีประชุมวิชาการด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ดำเนินโครงการพัฒนาอำเภอต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) โดยได้เรียนเชิญ Prof. Dr. David Briggs รองประธานคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ New England Primary Health Network ศาสตราจารย์วุฒิคุณ Faculty of Professions มหาวิทยาลัยอิงแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย Read More ...