บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกระทรวงสุขธารณสุข ในด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ในการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพของประเทศเพื่อทำให้การปฏิรูปสุขภาพให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรในระดับนานาชาติของประเทศไทยและในภูมิภาค) สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มุ่งพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ ด้านภาวะผู้นำและการจัดการระบบสุขภาพ ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับนิสิต ใหม่ อาทิรศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศภูฏาน Read More …