อธิการบดี ม.นเรศวร ศ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี แสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ในโอกาสเข้ารับรางวัล Australian Alumni Leadership Award 2017

อธิการบดี ม.นเรศวร ศ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี แสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ในโอกาสเข้ารับรางวัล Australian Alumni Leadership Award 2017

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

Download (PDF, 66KB)

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับรางวัล Australian Alumni Leadership Award 2017

               วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ในโอกาสเข้ารับรางวัล Australian Alumni Leadership Award 2017 ซึ่งจัดโดยสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย หอการค้าออสเตรเลียไทย และสมาคมศิษย์เก่านักเรียนออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ So Sofitel Bangkok ขอขอบคุณภาพจาก : Read More ...

JICA สนับสนุนให้ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก พัฒนาท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายเพื่อการรองรับสังคมสูงวัยของคนเมืองพิษณุโลก

               เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 2 เทศบาลนครพิษณุโลก วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปีรองรับสังคมผู้สูงอายุและสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืนของเทศบาลฯ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจากคุณกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ผู้จัดการสำนักงานประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย กรุณามาเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแนวทางการทำงานดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: Read More ...