วิทยาลัยระบบการจัดการสุขภาพเตรียมพร้อมนำร่องพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนพระองค์ขาว

               เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์ทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรในโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคตซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง Japan Internationnal Cooperation Agency (JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกล่าวถึงสัดส่วนผู้สูงอายุเทศบาลนครพิษณุโลก ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปสัดส่วนสูงถึง 20.06% ขณะที่ผู้สูงอายุในระดับประเทศมีสัดส่วนอยู่ที่  14.86% ดังนั้นวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกเตรียมพร้อมนำร่องพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนพระองค์ขาว ซึ่งทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนำเสนอข่าวโดยมีรายละเอียดดังเว็บไซต์  http://www.nuradio.nu.ac.th/th/index.php/en/news/1116-featurednews18-6-2560-1

ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้รับเกียรติให้ร่วมนำเสนอการพัฒนาวิชาการด้านการจัดการระบบสุขภาพ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Association of University Programs in Health Administration (AUPHA 2017)

               ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับเกียรติจาก Prof. Sandra Leggat ให้ร่วมนำเสนอการพัฒนาวิชาการด้านการจัดการระบบสุขภาพและประเด็นสำคัญในการเรียนรู้การจัดการระบบสุขภาพในวัฒนธรรม ร่วมกับคณะนักวิจัยซึ่งเป็นคณาจารย์จาก LaTrobe University และ SHAPE ประเทศออสเตรเลีย ในรูปแบบ VDO Presentation ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Association of University Programs in Health Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ JICA จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างสังคมผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1 ให้แก่คณะทำงานของเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

               เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมปราบไตรจักร 2-209 อาคารปราบไตรจักร 2 ม.นเรศวร ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาหลักโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA)  ได้กล่าวต้อนรับและร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างสังคมผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เข้าร่วมประชุมหารือทิศทางงานวิจัย ด้าน DHS ของประเทศ และรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อการสังเคราะห์ทางเลือก การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 ต่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

               เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรุงเทพฯ  ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร พร้อมคณะฯ ได้นำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร   Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดสัมมนาวิชาการ ร่วมกับ โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพและบริการสุขภาพของอำเภอ ให้แก่นิสิตต่างชาติ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการระบบสุขภาพ

               เมื่อวันที่ 15-26 พฤษภาคมที่ผ่านมา  ณ โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผศ.(พิเศษ) นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง พญ.รจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร และ นพ.ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ จากโรงพยาบาลกำแพงเพชร กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากร  และให้การต้อนรับนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  โดยนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ  ด้านการจัดการระบบสุขภาพและบริการสุขภาพของอำเภอคลองขลุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Read More ...