วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมแสดงความยินดี กับสำนักหอสมุด ในโอกาสจัดพิธีทำบุญและเปิดอาคารสำนักหอสมุด (อาคารเรียนรู้) มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ  นางสิริพร จันทร์บรรจง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยฯเข้าร่วมแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุด โดยมี รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ  และรับมอบของที่ระลึก  ในโอกาสพิธีทำบุญและเปิดอาคารสำนักหอสมุด (อาคารเรียนรู้) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีค้นหาภาพฝัน เพื่อการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ในมุมมองนักธุรกิจและภาคประชาสังคมเขตเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมดำเนินการเรียนรู้ระหว่างนักธุรกิจและนักประชาสังคม โดยจัดเวทีค้นหาภาพฝัน เพื่อการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง มุมมองภาคธุรกิจและประชาสังคม จังหวัดนครสวรรค์ การจัดเวทีค้นหาภาพฝันครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์สมยศ นะลำเลียง ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ คุณวาสนา อัศรานุรักษ์ เครือข่ายของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน BCL และตัวแทนจากหน่วยงานภาคธุรกิจและประชาสังคม จากหน่วยงานในเขตเมืองนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรู้สถานการณ์และมุมมองด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเขตเมืองนครสวรรค์ Read More ...

สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก โดยความร่วมมือจากวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี เมืองพิษณุโลก คนพิษณุโลก รองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี เมืองพิษณุโลก คนพิษณุโลก รองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน  ซึ่งสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก โดยความร่วมมือจากวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะรองรับสังคมผู้สูงวัย และ อาจารย์กรรณิการ์  บรรเทิงจิตร Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี โดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มีสถานะเทียบเท่าคณะวิชา ทั้งนี้ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กราบนมัสการพระครูธีรพงศ์พิสุทธิ์ เจ้าคณะตำบลท่าโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดเสาหิน ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมนี้ Read More ...