หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (Master of Science in Health Systems Management)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ

(Master of Science in Health Systems Management)

หลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการระบบสุขภาพนี้เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ที่ถูกออกแบบเพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับความซับซ้อนของระบบสุขภาพ รวมถึงการมุ่งให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาไป สู่การเป็นนักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหาร และผู้นำที่มีความรู้ความสามารถใน การจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติทั้งในแง่ของเนื้อหา และกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนโดยเชิญอาจารย์ ผุ้ทรงคุณวุฒิต่างชาติมาร่วมดำเนินการ และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันทางการศึกษาและองค์กรวิชาชีพจากนานาชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตกับต่างประเทศ หลักสูตรปริญญาโทนี้จัดการเรียนผสมผสานระหว่างทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์และการฝึกฝนทักษะโดยผ่านการบรรยาย การแลกเปลี่ยนกรณีศึกษา และการทำโครงการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้น วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งจะต้องใช้กรณีศึกษาและต้องการการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมาก

หลักสูตรประกอบด้วย 36 หน่วยกิต เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการศึกษา 2 ปีการศึกษา ผู้เรียน ที่เรียนในหลักสูตรที่เน้นการวิจัยต้องศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และรายวิชาสัมนาทุกภาคการศึกษา และทำรายงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท การจบหลักสูตร ต้องการการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างน้อย 2 ฉบับ สำหรับผู้เรียนที่เรียนในหลักสูตรที่มีการเรียน รายวิชาร่วมด้วยจะต้องเรียนรายวิชาที่กำหนดไว้ 6 รายวิชา และวิชาเลือก 2 รายวิชา และเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รวมถึงต้องมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ อย่างน้อย 1 ฉบับ เพื่อการสำเร็จการศึกษา