เครือข่าย


เครือข่ายในประเทศไทย

nationalhealth_logo100px
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
http://nationalhealth.or.th

 
 
 
hsri100
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
https://www.hsri.or.th

thaihealthpromotionfoundation_logo100
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
http://thaihealth.or.th


เครือข่ายนานาชาติ

shape_logo100
Society of Health Administration Programs in Education