วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมบริการวิชาการ มุ่งการอนุรักษ์การละเล่นไทย ภายใต้การสนับสนุน จาก JICA

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมการอบรมอนุรักษ์การละเล่นไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โดยเรียนเชิญอาจารย์เยี่ยม วรอินทร์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการนำกระบวนการฝึกให้ผู้สูงอายุในชุมชนอรัญญิก ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการละเล่นไทยให้แก่ลูกหลาน โดยกิจกรรมครั้งนี้มีแกนนำผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการทบทวนและหาวิธีในการนำเสนอภูมิปัญญาการละเล่นไทยให้บุคคลรุ่นหลังได้เข้าถึงและสามารถปฏิบัติตามได้  ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการนำเสนอให้บุคคลรุ่นหลังอีกครั้งในวันที่ 26 มกราคม 2561 Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีให้นิสิตต่างชาติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ

วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  ได้ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนิสิต ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้มานำเสนอความคืบหน้าในการจัดทำวิทยานิพนธ์  และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆ  ที่เกี่ยวกับหัวข้อการทำวิจัยของนิสิต  โดยมีการแลกเปลี่ยนจากผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ทรงคุณวุฒิที่วิทยาลัยฯ ได้เรียนเชิญมาร่วมเวทีครั้งนี้ ได้แก่ รศ.ดร.พญ.อรพินท์  Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ พร้อมคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร 61 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีฯ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ความท้าทายในศตวรรษ ที่ 21 ต่อระบบบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของทีมขับเคลื่อนสุขภาพอำเภอ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพแบบมุ่งผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับบริบท

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ความท้าทายในศตวรรษ ที่ 21 ต่อระบบบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ (Participatory Training Workshop: 21st Century Challenges to Health Care System and Health Promotion) เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ DHS Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดอบรมด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ แก่ผู้บริหารและบุคลากรด้านการเงิน ในพื้นที่ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอด การจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการย่อย

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการย่อย ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่การเงินของภาคีเครือข่ายจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอำเภอสุขภาพต้นแบบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดี มีประสิทธิผล Read More ...