วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร และเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมจัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 2018 – 2019 เพื่อสร้างสังคมผู้สูงวัยสู่ความยั่งยืน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร และเทศบาลนครพิษณุโลกร่วมจัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 2018 – 2019 เพื่อสร้างสังคมผู้สูงวัยสู่ความยั่งยืน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่มี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลักโครงการพัฒนาโซนต้นแบบ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันกับผู้บริหาร JICA ครั้งที่ 4

นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลัก โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอผลการดำเนินงานและความคืบหน้าด้านต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA)และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ภายใต้การสนับสนุนของ JICA ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10 ปีคนพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก รองรับสังคมสูงวัย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก ภายใต้การสนับสนุนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร  รศ.ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ อาจารย์สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559   ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์ อาจารย์ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร และ ผศ.ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพนิสิต Read More ...