World Health Organization

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลกให้ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาแก่ สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านการจัดการการสร้างหลักประกันสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพโดยปราศจากอุปสรรคทางด้านการเงิน วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ให้ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาแก่สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านการจัดการการสร้างหลักประกันสุขภาพเพื่อสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพโดยปราศจากอุปสรรคทางด้านการเงิน (Consultancy of the way forward for covering the informal sector in Read More …

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกระทรวงสุขธารณสุข ในด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ในการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพของประเทศเพื่อทำให้การปฏิรูปสุขภาพให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรในระดับนานาชาติของประเทศไทยและในภูมิภาค) สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มุ่งพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ ด้านภาวะผู้นำและการจัดการระบบสุขภาพ ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับนิสิต ใหม่ อาทิรศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศภูฏาน Read More …

Page 12 of 18« First...1011121314...Last »