วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหารูปแบบการจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง จังหวัดนครสวรรค์

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร นำโดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย การสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3  ร่วมกับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สำคัญในการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพเขตเมืองของจังหวัดนครสวรรค์  โดยจัดประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา เมื่อวันเสาร์ที่ Read More ...

เทศบาลนครพิษณุโลก และ ALMEC Corporation ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว เทศบาลนครพิษณุโลก

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และ Mr.Haruhiko Imai   ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง  จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) โดย ALMEC Corporation, องค์กรซึ่งดำรงอยู่และก่อตั้งโดยชอบภายใต้กฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว เทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและทบทวนแนวคิดการริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นหนึ่งในหกเมืองนำร่องภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ซึ่งจะมีการก่อสร้าง Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการออกแบบกิจกรรม มุ่งพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับ Activity Design ให้กับคณะทำงานหลักของเทศบาลนครพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนิลบล   โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบกิจกรรม (Activity Design) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก Read More ...

นายอำเภอปางศิลาทองพร้อมขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง พร้อมกับ นายพิริยะ เมืองมูลชัย สาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง และ นพ.สิทธิ์ ภคไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง จัดประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร  รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพนิสิต Read More ...