วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลัก เตรียมพร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รองรับสังคมสูงวัย เมืองพิษณุโลก คนพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลักโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะที่ปรึกษาทุกท่าน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและความคืบหน้าด้านต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร จัดเวทีค้นหาภาพฝัน เพื่อการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง มุมมอง Health Professionals

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร จัดเวทีค้นหาภาพฝัน  เพื่อการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3  มุมมอง  Health Professionals  ณ ศูนย์ชีวนันท์ จังหวัดนครสวรรค์ การจัดเวทีค้นหาภาพฝันครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรระดับนานาชาติ) เน้นวิจัยและพัฒนาด้านภาวะผู้นำ และการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร โดยมีผู้บริหารให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับนิสิตใหม่  อาทิ  รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร  คณบดีคณะสังคมศาสตร์  ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมร่วมกับทีมปฏิบัติการ ในพื้นที่นำร่องเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อเตรียมการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ                   ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   และที่ปรึกษาหลักของทีมปฏิบัติการในโซนนำร่องของเทศบาลนครพิษณุโลก   นำทีมจัดประชุมร่วมกับคณะทำงานทีมปฏิบัติการในโซนนำร่องของเทศบาลฯ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว เทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯพร้อมทีมงาน และทีมงานจากสำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม ในการประชุมครั้งนี้   มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมร่วมกันสร้างความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ  และร้อยเรียงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมแสดงความยินดี กับสำนักหอสมุด ในโอกาสจัดพิธีทำบุญและเปิดอาคารสำนักหอสมุด (อาคารเรียนรู้) มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ  นางสิริพร จันทร์บรรจง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยฯเข้าร่วมแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุด โดยมี รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ  และรับมอบของที่ระลึก  ในโอกาสพิธีทำบุญและเปิดอาคารสำนักหอสมุด (อาคารเรียนรู้) มหาวิทยาลัยนเรศวร