วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดสัมมนาวิชาการร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการระบบสุขภาพให้แก่นิสิตต่างชาติ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการระบบสุขภาพ

               เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้การต้อนรับนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ โดยนำเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ ในชุมชนเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาทิ ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ-พระองค์ขาว ศูนย์สุขภาพเวชการไทย การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนสระสองห้อง ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอบางระกำ หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น การจัดสัมมนาวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นิสิตในหลักสูตรได้เรียนรู้โดยตรงจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับทีม DHS StartUp สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เมษายน ๒๕๖๐

               วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ อำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHS StartUp) ๗ แห่ง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยและประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฏาน และ ผศ.ดร.ชาญชัย Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับอำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพ ภาคเหนือตอนล่าง (DHS StartUp) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์ และโครงการการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs

               วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ๕ อำเภอต้นแบบ และ ๒ อำเภอร่วมเรียนรู้การจัดการระบบสุขภาพอำเภอ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และโครงการการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อเป็นกลไกการเสริมหนุนให้คณะกรรมการบริหารระบบสุขภาพอำเภอของแต่ละอำเภอสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยมีที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอและทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ประมาณ ๖๐ คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ อาทิ ศาสตราจารย์ พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข รศ.ดร.พญ.อรพินท์ Read More ...

หลักสูตรปริญญาโทของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้รับคัดเลือกจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ให้ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 4 หลักสูตรด้านระบบสุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา กรมความร่วมือระหว่างประเทศ Thailand International Cooperation Agency (TICA) กระทรวงการต่างต่างประเทศ ได้แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ทุนแก่บุคลากรจากประเทศกำลังพัฒนาตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศไทย โดยมีทั้งหมด 20 หลักสูตร จากทั้งสิ้น 11 มหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตต่างชาติ ได้เข้าศึกษาต่อในประเทศไทย ภายใต้โครงการ Thailand Read More …

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ สมัครเข้ารับ การเรียนรู้ เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แนวใหม่ ติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

Download (PDF, 1.15MB) Download (PDF, 683KB)
Page 13 of 21« First...1112131415...20...Last »