วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีค้นหาภาพฝัน เพื่อการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ในมุมมองนักธุรกิจและภาคประชาสังคมเขตเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมดำเนินการเรียนรู้ระหว่างนักธุรกิจและนักประชาสังคม โดยจัดเวทีค้นหาภาพฝัน เพื่อการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง มุมมองภาคธุรกิจและประชาสังคม จังหวัดนครสวรรค์ การจัดเวทีค้นหาภาพฝันครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์สมยศ นะลำเลียง ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ คุณวาสนา อัศรานุรักษ์ เครือข่ายของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน BCL และตัวแทนจากหน่วยงานภาคธุรกิจและประชาสังคม จากหน่วยงานในเขตเมืองนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรู้สถานการณ์และมุมมองด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเขตเมืองนครสวรรค์ Read More ...

สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก โดยความร่วมมือจากวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี เมืองพิษณุโลก คนพิษณุโลก รองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี เมืองพิษณุโลก คนพิษณุโลก รองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน  ซึ่งสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก โดยความร่วมมือจากวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะรองรับสังคมผู้สูงวัย และ อาจารย์กรรณิการ์  บรรเทิงจิตร Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี โดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มีสถานะเทียบเท่าคณะวิชา ทั้งนี้ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กราบนมัสการพระครูธีรพงศ์พิสุทธิ์ เจ้าคณะตำบลท่าโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดเสาหิน ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมนี้ Read More ...

ผู้บริหารและคณะบุคลากร CHSM ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 27 ปี

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะ แด่ดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร