นายกสภา ม.นเรศวร นำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐไต้หวัน

               เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ศ.(เกียรติคุณ) ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เดินทางไป Chang Gung University ประเทศไต้หวัน โดยมีคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพร่วมเดินทาง เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างประเทศผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการหารือข้อราชการด้านความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา โดย Prof.Jitian Sheu และ Prof.Jui-fen Rachel Lu, Department Read More …

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างประจำโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัด วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างประจำโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัด วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ให้วิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบอำเภอต้นแบบ การจัดการระบบสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน DHS StartUP

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ได้ร่วมปรึกษาหารือการทำงานร่วมกันในโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) นพ.ไพจิตร  ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข, รศ.ดร.พญ.อรพินท์  สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฎาน, Read More …

Page 14 of 18« First...1213141516...Last »