วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดสัมมนาวิชาการ ร่วมกับ โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพและบริการสุขภาพของอำเภอ ให้แก่นิสิตต่างชาติ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการระบบสุขภาพ

               เมื่อวันที่ 15-26 พฤษภาคมที่ผ่านมา  ณ โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผศ.(พิเศษ) นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง พญ.รจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร และ นพ.ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ จากโรงพยาบาลกำแพงเพชร กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากร  และให้การต้อนรับนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  โดยนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ  ด้านการจัดการระบบสุขภาพและบริการสุขภาพของอำเภอคลองขลุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วม kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน กขป. ครั้งแรกของประเทศไทย

              เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560   วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุม kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) นับเป็นการจัดเวทีสำคัญ ที่มุ่งเน้นพัฒนายุทธศาสตร์ระดับเขต ในการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะด้านสุขภาพของประชาชน โดยใช้แนวคิดในพื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย  ซึ่งจัดขึ้น Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดสัมมนาวิชาการร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการระบบสุขภาพให้แก่นิสิตต่างชาติ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการระบบสุขภาพ

               เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้การต้อนรับนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ โดยนำเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ ในชุมชนเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาทิ ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ-พระองค์ขาว ศูนย์สุขภาพเวชการไทย การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนสระสองห้อง ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอบางระกำ หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น การจัดสัมมนาวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นิสิตในหลักสูตรได้เรียนรู้โดยตรงจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับทีม DHS StartUp สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เมษายน ๒๕๖๐

               วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ อำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHS StartUp) ๗ แห่ง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยและประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฏาน และ ผศ.ดร.ชาญชัย Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับอำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพ ภาคเหนือตอนล่าง (DHS StartUp) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์ และโครงการการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs

               วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ๕ อำเภอต้นแบบ และ ๒ อำเภอร่วมเรียนรู้การจัดการระบบสุขภาพอำเภอ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และโครงการการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อเป็นกลไกการเสริมหนุนให้คณะกรรมการบริหารระบบสุขภาพอำเภอของแต่ละอำเภอสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยมีที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอและทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ประมาณ ๖๐ คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ อาทิ ศาสตราจารย์ พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข รศ.ดร.พญ.อรพินท์ Read More ...
Page 15 of 24« First...10...1314151617...20...Last »