คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมคารวะ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิต ในหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. อรพินท์ สิงหเดช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตในหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ โดยมี นางเพ็ญศรี Read More ...

NUCHSM พร้อมร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินงานวิจัยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 เน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมหารือข้อราชการเพื่อพิจารณาแนวทางการร่วมดำเนินงานวิจัยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยนายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมทีมงานให้เกียรติร่วมต้อนรับและประชุมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อให้สอดรับพันธกิจด้านวิจัยและการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ Read More …

Page 15 of 18« First...10...1314151617...Last »