DHS StartUP

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับการสนับสนุน จาก สสส. ให้วิจัยเพื่อพัฒนาอำ เภอต้นแบบ ถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำ เภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (DHS StartUP) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัด พิษณุโลก ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รักษาการในตำ แหน่งผู้อำ นวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร Read More …

World Health Organization

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลกให้ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาแก่ สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านการจัดการการสร้างหลักประกันสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพโดยปราศจากอุปสรรคทางด้านการเงิน วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ให้ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาแก่สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านการจัดการการสร้างหลักประกันสุขภาพเพื่อสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพโดยปราศจากอุปสรรคทางด้านการเงิน (Consultancy of the way forward for covering the informal sector in Read More …

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกระทรวงสุขธารณสุข ในด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ในการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพของประเทศเพื่อทำให้การปฏิรูปสุขภาพให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

Page 15 of 21« First...10...1314151617...20...Last »