พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรในระดับนานาชาติของประเทศไทยและในภูมิภาค) สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มุ่งพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ ด้านภาวะผู้นำและการจัดการระบบสุขภาพ ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับนิสิต ใหม่ อาทิรศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศภูฏาน Read More …

ม.นเรศวร ยกระดับการศึกษา สู่มาตรฐานระดับนานาชาติ พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ

               เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ Adjunct Associate Professor David Briggs ประธานองค์กรประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการระบบสุขภาพ ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสที่เดินทางมา เพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ Read More …

Page 16 of 21« First...10...1415161718...Last »