วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมร่วมดำเนินงานวิจัยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 เน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมหารือข้อราชการเพื่อพิจารณาแนวทางการร่วมดำเนินงานวิจัยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยนายแพทย์ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทีมงานให้เกียรติร่วมต้อนรับและประชุมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้กำหนดพันธกิจหลักส่วนหนึ่งด้านวิจัยและการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board) ทั้งนี้ได้มีการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาการบริการที่ส่งผลให้เกิดการมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นอำเภอนำร่อง 1 ใน 73 อำเภอทั่วประเทศ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จับมือผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ พร้อมเตรียมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล การรับรองคุณภาพหลักสูตรจาก SHAPE และ ACHSM

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องรับรองยุทธหัตถี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติต้อนรับ Adjunct Professor Dr. David Brigg, President of Society of Health Administration Programs Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดเวทีจุดประกายปฏิรูประบบสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) โดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) จัดงานสัมมนาวิชาการการจัดการระบบสุขภาพ ในหัวข้อ “การจัดการการเงินการคลังระบบสุขภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ” โดยมี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และ นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ Read More …

Page 16 of 18« First...10...1415161718