วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ มุ่งสู่มาตรฐานระดับโลก

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน การเตรียมเครื่องมือและคู่มือในการจัดการเรียนการสอนแนวทางการจัดทำ Course Manuals และ Learning Materials เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก Read More …

ผอ.วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้ก้าวทันสถานการณ์ด้านสาธารณสุขในปัจจุบันและอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจากสำนักตรวจและประเมินผล ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 4 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักตรวจและประเมินผล โดยเตรียมความพร้อมของกลุ่มงานในสำนักตรวจและประเมินผลต่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ตลอดจนร่วมจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2560 ที่สำคัญที่ประชุมได้ร่วมกันทบทวนแผนยุทธศาสตร์และวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยเชื่อมโยงระดับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงกับสำนักตรวจประเมินผล ทั้งนี้ได้หารือการนำยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เน้นเขตสุขภาพ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมสนับสนุนนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามแนวทางประชารัฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ โดยจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ อาทิ ระบบบริการปฐมภูมิที่ถูกคาดหวังจากการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับทิศทางและยุทธศาสตร์ที่จะก้าวต่อไป ของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพระดับอำเภอและการจัดทำแผนปฏิบัติปี 2560 เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อร่วมสนับสนุนนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามแนวทางประชารัฐ ในการนี้ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ Read More …

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ-หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ ดร.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ อดีตรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) กระทรวงสาธารณสุข อดีตผู้อำนวยการโครงการปฏิรูปสุขภาพ ของ Read More …

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ-หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ให้การต้อนรับ นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศมองโกเลีย ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ โดยสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพ.วินัย Read More …

Page 17 of 18« First...10...1415161718