ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

Download (PDF, 66KB)

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับรางวัล Australian Alumni Leadership Award 2017

               วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ในโอกาสเข้ารับรางวัล Australian Alumni Leadership Award 2017 ซึ่งจัดโดยสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย หอการค้าออสเตรเลียไทย และสมาคมศิษย์เก่านักเรียนออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ So Sofitel Bangkok ขอขอบคุณภาพจาก : Read More ...

JICA สนับสนุนให้ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก พัฒนาท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายเพื่อการรองรับสังคมสูงวัยของคนเมืองพิษณุโลก

               เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 2 เทศบาลนครพิษณุโลก วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปีรองรับสังคมผู้สูงอายุและสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืนของเทศบาลฯ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจากคุณกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ผู้จัดการสำนักงานประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย กรุณามาเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแนวทางการทำงานดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: Read More ...

วิทยาลัยระบบการจัดการสุขภาพเตรียมพร้อมนำร่องพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนพระองค์ขาว

               เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์ทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรในโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคตซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง Japan Internationnal Cooperation Agency (JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกล่าวถึงสัดส่วนผู้สูงอายุเทศบาลนครพิษณุโลก ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปสัดส่วนสูงถึง 20.06% ขณะที่ผู้สูงอายุในระดับประเทศมีสัดส่วนอยู่ที่  14.86% ดังนั้นวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกเตรียมพร้อมนำร่องพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนพระองค์ขาว ซึ่งทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนำเสนอข่าวโดยมีรายละเอียดดังเว็บไซต์  http://www.nuradio.nu.ac.th/th/index.php/en/news/1116-featurednews18-6-2560-1