วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร  รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพนิสิต Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลัก เตรียมพร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รองรับสังคมสูงวัย เมืองพิษณุโลก คนพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลักโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะที่ปรึกษาทุกท่าน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและความคืบหน้าด้านต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร จัดเวทีค้นหาภาพฝัน เพื่อการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง มุมมอง Health Professionals

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร จัดเวทีค้นหาภาพฝัน  เพื่อการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3  มุมมอง  Health Professionals  ณ ศูนย์ชีวนันท์ จังหวัดนครสวรรค์ การจัดเวทีค้นหาภาพฝันครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรระดับนานาชาติ) เน้นวิจัยและพัฒนาด้านภาวะผู้นำ และการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร โดยมีผู้บริหารให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับนิสิตใหม่  อาทิ  รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร  คณบดีคณะสังคมศาสตร์  ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมร่วมกับทีมปฏิบัติการ ในพื้นที่นำร่องเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อเตรียมการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ                   ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   และที่ปรึกษาหลักของทีมปฏิบัติการในโซนนำร่องของเทศบาลนครพิษณุโลก   นำทีมจัดประชุมร่วมกับคณะทำงานทีมปฏิบัติการในโซนนำร่องของเทศบาลฯ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว เทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯพร้อมทีมงาน และทีมงานจากสำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม ในการประชุมครั้งนี้   มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมร่วมกันสร้างความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ  และร้อยเรียงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี Read More ...