วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) จากระดับชาติสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) จากระดับชาติสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรชัย เมฆพัฒน์ นายอำเภอทรายทองวัฒนา กรุณาเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน – 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ม.นเรศวร ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอสู่เป้าหมายลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง อำเภอโกสัมภีนคร จ.กำแพงเพชร

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ม.นเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาประจำอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชรภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอสู่เป้าหมายลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง อำเภอโกสัมภีนคร จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโกสัมพีนคร อ.โกสัมพีนคร Read More …

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมร่วมหารือเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 256 เรื่อง การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน ​

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหางนกยูง 10 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ได้จัดการประชุมหารือเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” District Health Systems Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ และบทความวิชาการ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์และบทความวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์และบทความวิชาการ ให้กับทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอต้นแบบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอคลองขลุง อำเภอปางศิลาทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และทีมที่ปรึกษาทางวิชาการ ประกอบด้วย Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ DHS StartUP

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ เป็นประธานการประชุม   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วินัย Read More …