วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีพัฒนาทักษะการบริหารงาน สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยกระบวนการโค้ช มุ่งพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำของแกนนำขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพต้นแบบ

เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงแรมพรเจริญ จ.สุโขทัยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้จัดเวทีพัฒนาทักษะการบริหารงาน สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยกระบวนการโค้ช โดยได้รับเกียรติจากคุณปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์ (โค้ชส้ม EI Coach) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และคณะฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดเวทีอบรมดังกล่าว โดยมีการบรรยายพิเศษ อาทิ หลักบริหารการเปลี่ยนแปลง Read More ...

ผลงานวิจัยของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับการนำไปใช้ในการปรับปรุงนโยบายคลินิกหมอครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข

คณะนักวิจัยของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร และเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการนำของผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้ดำเนินงานวิจัยเรื่องการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 โดยได้รับเชิญให้ไปนำเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ได้แสดงความชื่นชม  และแจ้งให้ทราบว่า   คณะกรรมการฯ ได้ให้ความสำคัญต่อผลวิจัย  เพื่อการปรับปรุงนโยบายคลินิกหมอครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ   ในการนำเสนอข่าวออกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ Read More ...

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น “ชัยนาทนเรนทร” ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 17.27 น.   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ   ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร  นำนักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 6 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ชัยนาทนเรนทร” ณ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดพิธีทำบุญ และเปิดสำนักงานวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี ม.นเรศวร ได้รับมอบหมายจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษื อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดสำนักงานวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร โดยกราบนิมนต์เจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์ จากวัดสะกัดน้ำมัน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของวิทยาลัยฯ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ กล่าวรายงานถึงการได้จัดตั้งวิทยาลัยฯ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นิสิต ระดับปริญญาโท สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร  ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการ  ในการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการระบบสุขภาพ  (หลักสูตรนานาชาติ) โดยได้เรียนเชิญ Prof. Dr. Mary Cruickshank, Head, School Read More ...