วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดอบรมด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ แก่ผู้บริหารและบุคลากรด้านการเงิน ในพื้นที่ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอด การจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการย่อย

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการย่อย ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่การเงินของภาคีเครือข่ายจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอำเภอสุขภาพต้นแบบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดี มีประสิทธิผล Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร นำนิสิตบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านบริการปฐมภูมิของกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้นำนิสิตบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ของวิทยาลัยฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านบริการปฐมภูมิ ของกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบสุขภาพในระดับชาติ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ภาคีเครือข่ายจากออสเตรเลียและฮ่องกง จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติการปฏิรูประบบสุขภาพในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้ร่วมกับ ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล และวิทยาลัยนักบริหารสถานบริการสุขภาพระดับสูงแห่งฮ่องกง (Hong Kong College of Health Service Executives: HKCHSE) และ College of Professionals Read More …

รองประธานคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ New England Primary Health Network ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Primary Health Networks in District Health System: An Australian Policy Initiative ในเวที 2017 DHS StartUP Conference on “Primary care management” & DHS StartUP Learn and Share Forum

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีประชุมวิชาการด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ดำเนินโครงการพัฒนาอำเภอต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) โดยได้เรียนเชิญ Prof. Dr. David Briggs รองประธานคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ New England Primary Health Network ศาสตราจารย์วุฒิคุณ Faculty of Professions มหาวิทยาลัยอิงแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Healthcare Reform โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. David Briggs รองประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ New England Primary Health Network และศาสตราจารย์วุฒิคุณ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร Prof. Dr. David Briggs รองประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ New England Primary Health Network และศาสตราจารย์วุฒิคุณ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษ ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Read More ...
Page 2 of 2412345...1020...Last »