วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการประเมินการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) ครั้งที่ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการประเมินการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) ร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาทางวิชาการและทีมแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาทางวิชาการและทีมแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ในการหนุนเสริมให้มีการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากร Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้รับเชิญจากกรมควบคุมโรค บรรยายรูปแบบการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสู่การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยได้เชิญ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรการบรรยายและนำเสนอรูปแบบการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ การติดตามประเมินผล และพัฒนารูปแบบการดำเนินงานที่ดีนำไปสู่การปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการระดมสมองและความร่วมมือเพื่อความเข้มแข็งของเครือข่ายทำงานทุกระดับ ที่สำคัญเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย ในประเทศภูฏาน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ พร้อมด้วย รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฏาน ในฐานะผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ประจำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ พร้อมนิสิต รุ่นที่ 1 จากประเทศภูฏาน ที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับ Dr. K P Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อมุ่งสู่ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ โดยความร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ D (Development) ของโครงการพัฒนาต้นแบบการถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งสร้างเสริมศักยภาพของแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอในการขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพอำเภอในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพและมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.อรพินท์ สิงหเดช ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  สังกัดวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และ รศ.ทพญ.กุลยา นาคสวัสดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Read More ...

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฏาน

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฏาน ปัจจุบันท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ในโอกาสที่ รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และเสนอเข้ารับพระราชทานรางวัล “ชัยนาทนเรนทร” จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยางกูร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักการสาธารณสุขดีเด่น Read More ...