วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ La Trobe University ให้คำปรึกษานิสิตในหลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการระบบสุขภาพ และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิค Delphi

Adjunct Professor Dr. Zhanming Liang, Senior Lecturer, La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย และประธาน Society of Health Administration Program is Education (SHAPE) ซึ่งเป็นองค์กรประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัย  และสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้เดินทางมาให้คำปรึกษาแก่นิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการระบบสุขภาพ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (นานาชาติ) ด้านการจัดการระบบสุขภาพ จัดโดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย โดยวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศของวิทยาลัยฯ Adj. Prof. Dr. Zhanming Liang, Senior Lecturer, La Trobe Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก La Trobe University และระบบสุขภาพอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย เรื่องการจัดการบริการปฐมภูมิ

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ La Trobe University และระบบสุขภาพอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  จัดสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการบริการปฐมภูมิ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย โดยวิทยาลัยฯได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศของวิทยาลัยฯ Adj. Prof. Dr. Zhanming Liang, Senior Lecturer, La Trobe University, Australia และประธาน Society of Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร และคณะทำงานย่อยโครงการพัฒนาโซนต้นแบบ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในกลุ่มพัฒนาโซนต้นแบบ (Pilot Zone) ครั้งที่ 3

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และในฐานะที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาโซนต้นแบบ (Pilot Zone) ร่วมกับคณะทำงาน จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในกลุ่มพัฒนาโซนต้นแบบ (Pilot Zone) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กันยายน Read More ...
Page 3 of 2112345...1020...Last »