ม.นเรศวร จัดทำพิธีลงนามฯ ผนึกกำลังพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสู่ระดับชาติและนานาชาติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถึง การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) กับ ที่ปรึกษาทางวิชาการพื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแก่ทีมจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ว่า โครงการ DHS StartUP เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับมอบหมายจาก สสส. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุขในการจัดการระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยแนวทางประชารัฐ ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นที่เรื่องการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมและให้ความสำคัญกับด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการจัดการแบบใหม่ที่ครอบคลุมถึงทุกภาคส่วน ไม่เพียงแต่บุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาลและการสาธารณสุขเท่านั้น Read More ...

CHSM NEWSLTTER ฉบับที่ 4

CHSM NEWSLETTER ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561 ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร Download CHSM NO 4 (PDF, 2MB)

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ม.นเรศวร ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอสู่เป้าหมายลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง อำเภอโกสัมภีนคร จ.กำแพงเพชร

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ม.นเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาประจำอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชรภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอสู่เป้าหมายลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง อำเภอโกสัมภีนคร จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโกสัมพีนคร อ.โกสัมพีนคร Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมมือทางด้านวิชาการ กับ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร พร้อมจัดทำต้นแบบ NU Smart City ให้กับชุมชน ประเทศ และนานาชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ม.นเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อร่วมจัดทำต้นแบบ NU Smart City โดย รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศสมาร์ตกริดเทคโนโลยีแห่งอาเซีย - แปซิฟิค ร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ มีหน่วยงานต่างๆ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ ในโครงการชาวคลองขลุงรวมใจ ห่างไกลอัมพฤกษ์ อัมพาต (Strong Stop Stroke) ที่โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  นายแพทย์สกล สินธุพรหม   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอในโครงการชาวคลองขลุงรวมใจ ห่างไกลอัมพฤกษ์ อัมพาต (Strong Stop Stroke) ที่โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร Read More ...