ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดพิธีทำบุญสำนักงานแห่งใหม่ ณ อาคารเอกาทศรถ ชั้น 1

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมจัดพิธีทำบุญสำนักงานแห่งใหม่ โดยกราบนิมนต์พระครูนิเทศพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปากน าโพเหนือ (วัดทองธรรมชาติ) อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานสงฆ์ และนิมนต์คณะสงฆ์อีก 8 รูป เดินทางมาประกอบพิธีทำบุญสำนักงานแห่งใหม่ ณ อาคารเอกาทศรถ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก ภายใต้โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำคู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ (ครั้งที่ 2) เรื่อง การออกแบบคู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบเทศบาลนครพิษณุโลก

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ (ครั้งที่ 2) เรื่อง การออกแบบคู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบเทศบาลนครพิษณุโลก ภายใต้โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร และเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรและคณะกรรมการคุณภาพชีวิตอำเภอเมือง กำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหารูปแบบการจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร นำโดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3  ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายแพทย์ไพฑูรย์  อ่อนเกตุ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สำคัญในการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพเขตเมืองของจังหวัดกำแพงเพชร  โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560   ณ โรงแรมเพชร จังหวัดกำแพงเพชร Read More …

Page 4 of 23« First...23456...1020...Last »