วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ เข้าคารวะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัย KGUMSB ประเทศภูฏาน และจัดสัมมนาวิชาการการจัดการระบบสุขภาพให้แก่นิสิตและบุคลากรสาธารณสุข ประเทศภูฏาน

เมื่อวันที่ 17-22 มีนาคม 2561 Prof. Dr. Mary Cruickshank, Adjunct Professor ของวิทยาลัยฯ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร  ดร.พนารัตน์ เจนจบ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้การสนับสนุนจาก JICA

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องจุฬามณี 2 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลักโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมที่ปรึกษาทางวิชาการ โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลคลองขลุง ที่ปรึกษาประจำอำเภอปางศิลาทอง รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ดร.สมศักดิ์ โทจำปา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ที่ปรึกษาประจำอำเภอคลองขลุง Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 06.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร  ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร อาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ   ในฐานะผู้แทนของผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ พร้อมคณะผู้บริหาร   และบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี ดร.สุชาติ    เมืองแก้ว   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) จากระดับชาติสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอ

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) จากระดับชาติสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรชัย เมฆพัฒน์ นายอำเภอทรายทองวัฒนา กรุณาเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน – 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา Read More ...