วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะทำงานวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางเบื้องต้นในการจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง จังหวัดนครสวรรค์

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3  ร่วมกับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์และคณะนักวิจัยในโครงการฯ จัดประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายโกวิทย์ พยัฆวิเชียร สาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ La Trobe University ให้คำปรึกษานิสิตในหลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการระบบสุขภาพ และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิค Delphi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Adjunct Professor Dr. Zhanming Liang, Senior Lecturer, La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย และประธาน Society of Health Administration Program is Education (SHAPE) ซึ่งเป็นองค์กรประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัย  และสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้เดินทางมาให้คำปรึกษาแก่นิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการระบบสุขภาพ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยนเรศวร

[vc_row][vc_column][vc_column_text]รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (นานาชาติ) ด้านการจัดการระบบสุขภาพ จัดโดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย โดยวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศของวิทยาลัยฯ Adj. Prof. Dr. Zhanming Liang, Senior Lecturer, La Trobe Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก La Trobe University และระบบสุขภาพอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย เรื่องการจัดการบริการปฐมภูมิ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ La Trobe University และระบบสุขภาพอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  จัดสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการบริการปฐมภูมิ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย โดยวิทยาลัยฯได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศของวิทยาลัยฯ Adj. Prof. Dr. Zhanming Liang, Senior Lecturer, La Trobe University, Australia และประธาน Society of Read More …

Page 5 of 23« First...34567...1020...Last »