วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีให้นิสิตต่างชาติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ

วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  ได้ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนิสิต ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้มานำเสนอความคืบหน้าในการจัดทำวิทยานิพนธ์  และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆ  ที่เกี่ยวกับหัวข้อการทำวิจัยของนิสิต  โดยมีการแลกเปลี่ยนจากผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ทรงคุณวุฒิที่วิทยาลัยฯ ได้เรียนเชิญมาร่วมเวทีครั้งนี้ ได้แก่ รศ.ดร.พญ.อรพินท์  Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ พร้อมคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร 61 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีฯ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ความท้าทายในศตวรรษ ที่ 21 ต่อระบบบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของทีมขับเคลื่อนสุขภาพอำเภอ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพแบบมุ่งผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับบริบท

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ความท้าทายในศตวรรษ ที่ 21 ต่อระบบบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ (Participatory Training Workshop: 21st Century Challenges to Health Care System and Health Promotion) เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ DHS Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดอบรมด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ แก่ผู้บริหารและบุคลากรด้านการเงิน ในพื้นที่ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอด การจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการย่อย

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการย่อย ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่การเงินของภาคีเครือข่ายจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอำเภอสุขภาพต้นแบบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดี มีประสิทธิผล Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร นำนิสิตบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านบริการปฐมภูมิของกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้นำนิสิตบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ของวิทยาลัยฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านบริการปฐมภูมิ ของกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบสุขภาพในระดับชาติ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ Read More ...