วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร และคณะทำงานย่อยโครงการพัฒนาโซนต้นแบบ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในกลุ่มพัฒนาโซนต้นแบบ (Pilot Zone) ครั้งที่ 3

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และในฐานะที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาโซนต้นแบบ (Pilot Zone) ร่วมกับคณะทำงาน จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในกลุ่มพัฒนาโซนต้นแบบ (Pilot Zone) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กันยายน Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร และเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมจัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 2018 – 2019 เพื่อสร้างสังคมผู้สูงวัยสู่ความยั่งยืน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร และเทศบาลนครพิษณุโลกร่วมจัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 2018 – 2019 เพื่อสร้างสังคมผู้สูงวัยสู่ความยั่งยืน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่มี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลักโครงการพัฒนาโซนต้นแบบ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันกับผู้บริหาร JICA ครั้งที่ 4

[vc_row][vc_column][vc_column_text]นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลัก โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอผลการดำเนินงานและความคืบหน้าด้านต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA)และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ภายใต้การสนับสนุนของ JICA ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10 ปีคนพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก รองรับสังคมสูงวัย

[vc_row][vc_column][vc_column_text] เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก ภายใต้การสนับสนุนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ Read More …

Page 6 of 23« First...45678...20...Last »