วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ภาคีเครือข่ายจากออสเตรเลียและฮ่องกง จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติการปฏิรูประบบสุขภาพในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้ร่วมกับ ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล และวิทยาลัยนักบริหารสถานบริการสุขภาพระดับสูงแห่งฮ่องกง (Hong Kong College of Health Service Executives: HKCHSE) และ College of Professionals Read More …

รองประธานคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ New England Primary Health Network ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Primary Health Networks in District Health System: An Australian Policy Initiative ในเวที 2017 DHS StartUP Conference on “Primary care management” & DHS StartUP Learn and Share Forum

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีประชุมวิชาการด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ดำเนินโครงการพัฒนาอำเภอต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) โดยได้เรียนเชิญ Prof. Dr. David Briggs รองประธานคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ New England Primary Health Network ศาสตราจารย์วุฒิคุณ Faculty of Professions มหาวิทยาลัยอิงแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Healthcare Reform โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. David Briggs รองประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ New England Primary Health Network และศาสตราจารย์วุฒิคุณ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร Prof. Dr. David Briggs รองประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ New England Primary Health Network และศาสตราจารย์วุฒิคุณ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษ ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Read More ...

ศูนย์วิจัยนโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Hong Kong College of Health Service Executives (HKCHSE), College of Professional and Continuing Education (CPCE), Polytech U., Hong Kong และ Society of Health Administration Programs in Education (SHAPE), Australia และ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ การปฏิรูประบบสุขภาพในเอเซีย แปซิฟิค Health Systems Reform in the Asia-Pacific ณ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

วันที่ 30 พย นี้ 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์วิจัยนโยบายและการจัดการสุขภาพ Centre for Health Policy and Management คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี โดย นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ College of Health Systems Management Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ แนวทางการเขียนและนำเสนอ Proposal และการจัดพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์

Prof. Dr. Mary Cruickshank, Head, School of Nursing, Midwifery and Healthcare Faculty of Health, Federation University, Australia ซึ่งเป็น Adjunct Professor ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ แนวทางการเขียนและนำเสนอ Read More ...