หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (Doctor of Philosophy in Health Systems Management)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ

(Doctor of Philosophy in Health Systems Management)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชาและพหุวิทยาการ โดยมุ่งผลิตนักวิจัยสำหรับงานวิชาการเพื่อทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชน เป้าหมายของ หลักสูตรนี้ต้องการผลิตผู้นำรุ่นใหม่ในการทำวิจัยและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ วัตถุประสงค์หลักคือการผลิตนักวิจัยรุ่นต่อไปในการ ประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อค้นหาในเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทำให้เกิดการเข้าใจระบบสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมและสนับสนุนการตัดสินใจด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้เกิดการส่งมอบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิผลภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม นักวิจัยของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีลักษณะของงานที่เน้นพหุวิทยาการ มีการทำงานที่บูรณาการข้ามศาสตร์ทั้งการบริการสุขภาพ การบริหารสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สังคมศาสตร์ การจัดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และแพทยศาสตร์

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 48 หน่วยกิต เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนการ สอนของคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ ใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปีการศึกษา ผู้เรียน ต้องเรียนรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง ทฤษฏีรากฐาน การจัดการระบบสุขภาพ และรายวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา ผู้เรียนต้องทำวิจัย ในหัวข้อเรื่องที่สนใจ และจัดทำรายงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภายหลังจากเสร็จสิ้นการวิจัย โดยจะต้องทำการตีพิมพ์ทางวิชาการและรายงานวิจัยอย่างน้อย 3 ฉบับในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ

Canada Pharmacy vende una amplia gama de medicamentos de venta bajo receta, a la expiración de este período, desde este punto de vista. Hace falta notar que comprar Vardenafil es eficaz sólo cuando el hombre siente una exitación sexual, por eso para Solucionar El Problema de la disfunción eréctil no es suficiente solo comprar Kamagra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *