หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (Doctor of Philosophy in Health Systems Management)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ

(Doctor of Philosophy in Health Systems Management)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชาและพหุวิทยาการ โดยมุ่งผลิตนักวิจัยสำหรับงานวิชาการเพื่อทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชน เป้าหมายของ หลักสูตรนี้ต้องการผลิตผู้นำรุ่นใหม่ในการทำวิจัยและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ วัตถุประสงค์หลักคือการผลิตนักวิจัยรุ่นต่อไปในการ ประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อค้นหาในเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทำให้เกิดการเข้าใจระบบสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมและสนับสนุนการตัดสินใจด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้เกิดการส่งมอบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิผลภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม นักวิจัยของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีลักษณะของงานที่เน้นพหุวิทยาการ มีการทำงานที่บูรณาการข้ามศาสตร์ทั้งการบริการสุขภาพ การบริหารสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สังคมศาสตร์ การจัดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และแพทยศาสตร์

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 48 หน่วยกิต เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนการ สอนของคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ ใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปีการศึกษา ผู้เรียน ต้องเรียนรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง ทฤษฏีรากฐาน การจัดการระบบสุขภาพ และรายวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา ผู้เรียนต้องทำวิจัย ในหัวข้อเรื่องที่สนใจ และจัดทำรายงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภายหลังจากเสร็จสิ้นการวิจัย โดยจะต้องทำการตีพิมพ์ทางวิชาการและรายงานวิจัยอย่างน้อย 3 ฉบับในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ