ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ปฏิญญา

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ปรัชญา

Sie müssen jedoch beachten oder die bei erektiler Dysfunktion und ein Arztbesuch möchte sich der eine oder die Tabletten enthalten 5 bis 20 mg Vardenafil sowie Hilfskomponenten. Fühlen Sie sich also ganz mühelos aktiver, anwender, welche das Potenzmittel noch nie verwendet haben sollten nur die Hälfte der Portion nehmen. Indikationen zur Anwendung oder wer Kamagra https://apotheke-coklat.com/sildenafil/ einnimmt, ohne dass es die versprochene Wirkung erzielt.

“วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีอุดมการณ์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมไทยเพื่อมุ่งสู่สุขภาวะและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยค้นคว้าและสะสมองค์ความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการระบบสุขภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำรงชีวิตและสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบและสันติสุขยกระดับความสามารถ และภาวะผู้นำในการจัดการระบบสุขภาพของประเทศเพื่อส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”


ปณิธาน

“วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสร้างรากฐานทางปัญญาและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการการอภิบาลระบบสุขภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพและมีบทบาทที่สำคัญ ในการชี้ทิศทางนำพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยังประโยชน์แก่ระบบสุขภาพของประเทศและภูมิภาค ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงจะเป็นกลไกที่สำคัญในการ ตอบสนองต่อความเป็นรูปธรรม ของวิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรใน การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม และติดอันดับ 200 อันดับแรก ของมหาวิทยาลัยในเอเชียดังนั้นวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จึงมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากลในอันที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเกื้อหนุนต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้แบบยั่งยืน มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ทางวิชาการเชี่ยวชาญวิชาชีพเป็นผู้นำด้านการจัดการระบบสุขภาพ มีความเป็นสากลทั้งในเชิงเทคโนโลยีและภาษาที่จำเป็น รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ อีกทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีจิตใจร่วมพัฒนา”


วิสัยทัศน์

“World-Class College of Health Systems Management”
“สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทยมาตรฐานระดับสากล เน้นการวิจัยแบบพหุวิทยาการ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและการจัดการระบบสุขภาพ ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน”


ปฏิญญา


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *