หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ)
M.Sc. Health Systems Management

“Develop advanced knowledge and skills to address health systems management challenges”

resize-80            ระบบสุขภาพของทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาท้าทายมากมายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ภาวะผู้นำและการจัดการที่ดีนับเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหายากๆ ในการจัดการระบบสุขภาพที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หลักสูตรนี้มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเผชิญปัญหาท้าทายเหล่านั้น

หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทนี้เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ที่ได้รับการออกแบบสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเข้าใจบริบทด้านสุขภาพและประเด็นสำคัญด้านระบบสุขภาพอย่างลึกซึ้ง และเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้บริหารระดับนโยบาย และผู้บริหารองค์กรด้านการบริการสุขภาพ หลักสูตรนี้เน้นการผสมผสานระหว่างความรู้ในเชิงทฤษฎีและความรู้ในเชิงปฏิบัติ ผู้เรียนจะเข้าใจภาพรวมของระบบสุขภาพของประเทศไทย และการนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของระบบสุขภาพของนานาประเทศ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงความซับซ้อนของระบบสุขภาพของประเทศต่างๆ ทั่วโลก และจากมุมมองและหลักวิชาในสาขาต่างๆ สามารถวิเคราะห์และออกแบบการจัดการประเด็นสุขภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการขั้นสูงเพื่อสามารถออกแบบและดำเนินงานวิจัย รายงานผลการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำและสมรรถนะทางการจัดการในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลก โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ในด้านการจัดการระบบสุขภาพที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยตลอดกระบวนการศึกษาจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมุ่งตอบสนองต่อความจำเป็นและความต้องการของผู้ป่วยและชุมชน

หลักสูตรนี้มี 2 แขนงวิชา ได้แก่ 1)การจัดการระบบสุขภาพและภาวะผู้นำ และ 2)การคลัง การจัดการและภาวะผู้นำระบบประกันสุขภาพ โดยเปิดสอนทั้งแบบเน้นการทำวิจัยเพียงอย่างเดียว และแบบมีการศึกษารายวิชา (Coursework)

More Detail…


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ)
Ph.D. Health Systems Management

“พัฒนานักวิจัยและผู้นำแห่งนวัตกรรมรุ่นใหม่ในการจัดการระบบสุขภาพ”

งานวิจัยด้านการจัดการระบบสุขภาพเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการจัดการเพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้เกิดการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีความเป็นธรรมต่อผู้ป่วยและชุมชน ลักษณะที่สำคัญของงานวิจัยด้านนี้คือการเป็นพหุวิทยาการและสหสาขาวิชา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและแนวทางการวิจัยที่มีองค์ความรู้มาจากหลากหลายสาขาวิชา

หลักสูตรระดับปริญญาเอกนี้มุ่งเน้นผลิตนักวิจัย นักวิชาการ และนักบริหารชั้นนำ ที่มีองค์ความรู้เชิงทฤษฎีและสามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการระบบสุขภาพที่มีความซับซ้อนและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักวิจัยทั้งในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศและระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้มุ่งผลิตนักวิจัย และผู้บริหารที่มีองค์ความรู้ทางการวิจัยขั้นสูงสำหรับอนาคตของระบบสุขภาพที่สามารถประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อค้นหาวิธีการที่มีฐานของวิทยาศาสตร์ในการทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพที่ดีขึ้นกว่างเดิม รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนจะทำการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการระบบสุขภาพโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นฐาน รวมถึงศาสตร์ต่างๆ ทั้งด้านการจัดการ สังคมศาสตร์ และวิทยาการระบบ และใช้กรอบแนวคิดการค้นหาความรู้โดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การนำแนวทางการดำเนินการโดยใช้การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขสถานการณ์การจัดการระบบสุขภาพในชีวิตจริง

ผู้เรียนจะได้ร่วมทำงานและเรียนรู้กับนักวิจัยของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีลักษณะของงานวิจัยที่เน้นพหุวิทยาการ มีการทำงานที่บูรณาการข้ามศาสตร์ทั้งด้านการบริการสุขภาพ การบริหารสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ การจัดการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และแพทยศาสตร์ เป็นต้น โดยผู้เรียนในหลักสูตรนี้จะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโท และ/หรือ มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามหลักสูตรนี้เปิดรับผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์การทำวิจัยที่เข้มแข็งด้วย

More Detail…

Was das Preisleistungsverhältnis betrifft, und ist das schonendste Potenzmittel im Vergleich zu anderen Medikamenten wie Sildenafil oder Tadalafil. Das Medikament Cialis Generika mit dem Wirkstoff Vardenafil, die rechtzeitige Verhinderung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *