บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ นามสกุล : นางสาวรุ่งทิวา แก้วมงคล

ตำแหน่ง : หัวหน้างานอำนวยการ

ปฏิบัติงานด้าน : การเงินและพัสดุ

เบอร์โทรศัพท์ :  055-968702

E-mail : rungtivak@nu.ac.th


ชื่อ นามสกุล : นายศุภวัฒน์ ยศนรินทร์  

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานด้าน : ยุทธศาสตร์สารสนเทศและประกันคุณภาพ

เบอร์โทรศัพท์ :  055-968702

E-Mail  : supawaty@nu.ac.th


ชื่อ นามสกุล : นางอมรพรรณ ศรีใจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานด้าน : บริการการศึกษา / บริการวิชาการและพัฒนาเครือข่าย / วิเทศสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ :  055-968702

E-mail : Amornpuns@nu.ac.th


ชื่อ นามสกุล : นางสาวเหมือนฝัน คำมา

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานด้าน : ยุทธศาสตร์สารสนเทศและประกันคุณภาพ

เบอร์โทรศัพท์ :  055-968702

E-mail : muanfunk@nu.ac.th


ชื่อ นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ ตรีสงฆ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานด้าน : การเงินและพัสดุ

เบอร์โทรศัพท์ :  055-968702

E-mail : sudarattr@nu.ac.th